Rapoo- It solutions & Corporate template

08-8588781

צור קשר

office@revadim.biz

שלח דוא"ל

תהליך הקליטה יחל בפגישה ופתיחת תיק אצל סמי גרס, רכז צמיחה דמוגרפית בקיבוץ רבדים.

לצורך פתיחת התיק יש להביא או להעביר באי-מייל:

 1. שתי תמונות פספורט (ניתן לשלוח תמונה משפחתית בדוא"ל)
 2. שאלון פרטים
 3. קורות חיים של בני הזוג
 4. תעודות מקצועיות רלוונטיות*
 5. תעודות הערכה מצה"ל*
 6. מכתבי הערכה*
 7. תעודות הערכה של הילדים הלומדים בבית הספר*
 8. מסמך המעיד על העדר רישום פלילי*
 9. דו"ח תקופתי הפרשה לפנסיה
 10. דו"ח תקופתי ביטוחים אישיים
 11. תתבצע בדיקה איתנות כלכלית של בני הזוג

* מסמכים אלה יהיו לעזר רב לועדת קבלה.

תהליך הקבלה

 1. הפניה למכון אבחון זוגי ע"י סמי.
 2. לאחר קבלת ההמלצה של מכון האבחון יופנה הזוג לחברת אמפא מליבו
  לחתימת חוזים (תוקף החוזים מותנה בקבלה לחברות).
 3. תקבע פגישה עם ועדת קבלה בקיבוץ
 4. שיחת קיבוץ בנוכחות הנקלטים ולאחר מכן הבאה להצבעה בקלפי.
 5. סמי מלווה את המשפחות מרגע קבלה לחברות ועד לבואם לבית קבע בקיבוץ.

הפניה למכון אבחון

כל זוג מועמד יופנה למכון אבחון.

מטרת האבחון לבדוק התאמה של הזוג לחיים בקהילה קטנה.

הנבחן יתבקש ע"י המכון לחתום על ויתור סודיות על מנת להעביר את חוות הדעת לקיבוץ רבדים. חוות הדעת שתימסר להלן מסכמת נתונים וממצאים שנצברו אודות הנבחן במשך יום המבחנים שעבר. חוות הדעת היא חומר אישי ורגיש התובע מן העוסקים בו כללי אתיקה חמורים. המכון נוהג סודיות מלאה באשר לחומר זה, וכך נוהג גם קיבוץ רבדים. העברתה, קריאתה ושיחה אודותיה תיעשה תוך הקפדה מליאה על צנעת הפרט. חוות הדעת תושמד לאחר גמר הטיפול בפניית המועמד.

ראיון עם ועדת קבלה של הקיבוץ

מועד ראיון הקבלה יתואם אתכם. לראיון הקבלה יש להגיע ללא הילדים ויש לצפות לעיכובים הנובעים מהתארכות ראיונות קודמים.

הראיון ימשך כ- 45 דקות ומטרתו הכרות ולמידה הדדית.

ועדת קבלה שומרת לעצמה הזכות לבצע פעולות נוספות לאבחון הנקלטים.

איש הקשר שלכם ביחס לכל הפרוצדורות ובכל עניין שהוא יהיה סמי גרס אותו ניתן להשיג בטלפונים הבאים: 08-8588970, 050-5491558 samuel.grass@revadim.org.il

קליטהמערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות