Rapoo- It solutions & Corporate template

08-8588781

צור קשר

office@revadim.biz

שלח דוא"ל

חזון האגודה הקהילתית בקיבוץ רבדים

קהילת רבדים תהיה מורכבת מחברי קיבוץ ותיקים וחברי קיבוץ בעצמאות כלכלית (חב"כים). קיבוץ רבדים המתחדש מקיים חיי קהילה בשיתוף מלא, קהילה דמוקרטית יהודית חילונית, בישוב ירוק. קהילת רבדים תהיה קהילה חמה, פתוחה ותומכת, השואפת לטיפוח ויצירת איכות חיים קהילתית בכל הרבדים ומהווה "אבן שואבת" לחבריה ולסביבתה. חברי קהילת רבדים ישמרו על עצמאותם הכלכלית ויטפחו את חיי החברה, התרבות והחינוך, תוך מחויבות בסיסית לאחריות אישית ולנתינה קהילתית.

 
 

פירוט החזון:

קהילת רבדים תעמיד את חיי הפרט והמשפחה במרכז ותיתן מענה לחיי קהילה מלאים הכוללים הזדמנויות למפגש חברתי וניהול חיי תרבות משותפים. הקהילה תקיים ותטפח מערכת חינוך איכותית, מערכת בריאות מסודרת, מערכת שירותים ברמה גבוהה ואורח חיים של שותפות, אחריות ועזרה הדדית.

חיי הקהילה ברבדים יתנהלו באמצעות אגודה שיתופית קהילתית בה יהיו מיוצגים כל חברי הקיבוץ בזכות שווה. האגודה תתנהל על בסיס עקרונות הדמוקרטיה הישירה ובחירת מנגנוני ניהול בעלי סמכויות תוך דגש על שיתוף כל החברים בתהליכי קבלת ההחלטות ובאחריות המשותפת לעתיד הישוב.

קהילת רבדים תשאף ליצירת חברה רב דורית מאוזנת ומתחדשת תוך שמירה על גודל שיאפשר הכרות של כולם עם כולם ויעמוד על היקף של כ – 300 משפחות.

קהילת רבדים תשמור על הנוף והסביבה הכפרית בה היא חיה, תקיים שטחים ירוקים ופתוחים ותדאג לשמר צביון אחיד של בנייה צנועה, כפרית, ללא חומות וגדרות ובשאיפה לצמצום תנועת המכוניות באזורי המגורים.

 

revadim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות