Rapoo- It solutions & Corporate template

08-8588781

צור קשר

office@revadim.biz

שלח דוא"ל

למועמדים ולמתעניינים

בקליטה ובבניה בקיבוץ רבדים

שלום רב,

לשמחתנו, מועד תחילת פרויקט הקליטה בקיבוץ רבדים, מתקרב.
תהליך כולל מספר רב של שלבים, נמנה את העיקריים מבינהם:

1. פגישה עם נציג הקיבוץ והפניה למכון אבחון

2. מיון המועמדים ע"י מכון כיוונים נוספים

3. הצגת הדגמים והפרויקט

4. הצגת מערך החוזים

5. הפניה לועדת קבלה של הקיבוץ (נבחרים הזוגות המתאימים ביותר לקהילת הקיבוץ)

6. אבחון כלכלי

7. חתימה על מערך חוזים

8. אישור/קבלה לחברות בקלפי

9. בניה

ברצוננו לפעול במקביל ולהתחיל את תהליך המיון, שלב זה יכלול א) מילוי שאלונים ב) פגישה במכון כיוונים נוספים וקבלת חוות דעת מהם (חוות הדעת מגיעה לקיבוץ בלבד ורואים אותה אל מול עיניהם שני נציגי הקיבוץ, אשר חובת הסודיות חלה עליהם). מניסיוננו ההליך לוקח זמן וכדי לקבל החלטות. עלות ההליך בכיוונים נוספים הינו 1,220 ₪ והיא מוטלת עליכם.

להערכתנו, עלות העיסקה, הכוללת גם את מרכיב הקרקע , מופיעה במסמך השני במצורף. יש לזכור שהמרכיב המשמעותי בשונה מהמקובל עד כה, הינו עלות התשלום ל ר.מ.י (רשות מקרקעי ישראל ), אשר בשלב זה הינה בגדר הערכה בלבד. ככל שעלות מרכיב הקרקע תקטן, הרי סך העלות תהיה נמוכה יותר. פרמטר זה תלוי בקיבוץ ובהחלטותיו ובר.מ.י והחלטותיה. למעשה זו נקודת ההחלטה הראשונה שלכם.

אם יש ביכולתכם או ברצונכם לעמוד בהשקעה שכזו, והינכם מעוניינים להיות חברים בקיבוץ רבדים, הגיע הרגע לצאת לדרך. הינכם מתבקשים לחזור לסמי, ולהודיע לו במייל כי על בסיס המידע שניתן לכם לעיל, הינכם מעוניינים להצטרף להליך המיון והקליטה ולצאת למסע. סמי יזמין אתכם לראיון זוגי ראשון.

נדגיש כי בשלב זה הרשמה היא לצורך גיבוש רשימת המשפחות המעוניינות להצטרף לפרוייקט והיא אינה כרוכה בתשלום. התשלום היחידי הוא למכון כיוונים נוספים. רק בצומת הבאה (בה תתגבש התמונה ומתווה התשלום בגין הקרקע כמו גם המחיר הנובע ממנו יתבהרו), תידרשו לקבל החלטה/התחייבות. אין באמור כדי להוות התחייבות למחיר ו/או לקבלתכם לפרויקט. אלו יקבעו סופית רק עם תום הבירורים וגמר תהליך המיון.

בברכה,

סמי

050-5491558

samuel.grass@revadim.org.il

קליטהתנאי קבלה

תהליך הקליטה ברבדים...מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות